Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Reddingsbrigade Nederland (RN) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag RN alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt.

RN hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
• in verband met de gerechtvaardigde belangen van RN, waarbij RN erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
o het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/begunstigers of voor het detecteren van de behoeften van de leden en begunstigers;
o het maken van studies, modellen en statistieken;
o de uitoefening en de verdediging van de rechten van RN, bijvoorbeeld bij geschillen;o het verzorgen en verbeteren van de website.
• door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
RN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat RN de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij mogelijk persoonsgegevens van u. RN verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. RN verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. U wordt lid van RN als u zich aanmeldt bij een reddingbrigade die bij RN is aangesloten. In dat geval registreert de bond van u in ieder geval naam, adres, geboortedatum en geslacht, en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) als die aan de brigade zijn doorgegeven. Van haar (volwassen) leden registreert RN de behaalde PvB’s, diploma’s en licenties, alsmede de beschikking over relevante documenten (zoals Verklaring omtrent gedrag (VOG) of EHBO-diploma).

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door RN:
• om contact met u te kunnen opnemen;
• om u informatie te sturen;
• voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
• voor het organiseren van opleidingen en examens;
• voor het uitvoeren van de administratie;
• voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
• voor het uitvoeren van de anti-dopingregels;
• voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
• voor de deelname aan bondswedstrijden en de monitoring ten behoeve van de  ontwikkeling van de topsporters;
• voor het deelnemen aan overige bondsactiviteiten (zoals toezicht en hulpverlening bij  evenementen).

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor het bestuurlijke contact tussen RN en brigades en voor de organisatie van RN-vrijwilligerswerk, om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren.

Indien u geen prijs stelt op informatie van RN of als u uit onze registratie wilt worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar: info@reddingsbrigade.nl. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van RN dan kunt u gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die RN verstuurt.

Website en cookies
RN gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw  privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring (ofwel Privacy Statement), indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
RN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, als bepaald in artikel 32 van de AVG.

Uitwisseling van persoonsgegevens
1.   Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen RN
o RN kan uw (persoons)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van RN, of met de diverse bondsfunctionarissen. Daarbij zijn zowel medewerkers als vrijwilligers betrokken. RN legt hun geheimhouding op en zorgt voor  een adequate beveiliging van uw gegevens.
o RN ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
o RN kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen. 
2.   Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens buiten RN
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij (geanonimiseerde) persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de International Lifesaving Federation (ILS), de International Life Saving Federation of Europe (ILSE) en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en RN of wanneer RN hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Voor de volgende processen, producten en diensten schakelt RN verwerkers en eventueel subverwerkers in:
• hosting van de website van RN;
• ledenadministratie en financiële administratie;
• communicatie (waaronder e-mailnieuwsbrieven);
• inschrijving voor evenementen.

3.   Geen commercieel gebruik
RN zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. RN kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website(s) of delen ervan ontzeggen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
RN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Het uitgangspunt is daarbij dat persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar na de einddatum van het lidmaatschap worden bewaard.

Fotografie
Bij activiteiten van RN of bij RN aangesloten organisaties kunnen foto’s en video’s gemaakt worden. Doel hiervan is het promoten van het reddingswerk in het algemeen, RN of specifiek de betreffende activiteit. Bij inschrijving voor de activiteit gaat u akkoord met het publiceren van dergelijke foto’s voor dit betreffende doel.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacygerelateerde zaken sturen aan: Reddingsbrigade Nederland (onder vermelding van ‘Privacy’), Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden; of per e-mail aan info@reddingsbrigade.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.
 U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2019.